Dodací a záruční podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bimbohracky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je BimBo hračky s. r. o., sídlo firmy: Studentská 1, 736 01 Havířov - Podlesí, IČO:03641911, DIČ CZ03641911 a kupujícího a řídí se občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb), vše ve znění novel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, tzn. objednávce. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační s podmínkou, že vyjdřují povahu zboží. Prodávající, se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží jen v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

4. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká okamžikem dodání zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím a to většinou telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

5. Platební podmínky

Ceny uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po zaplacení kupní ceny způsoebem domluveným mezi smluvními stranami. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující se stává majitelem zboží až po jeho úplném uhrazení. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Způsob doručení zboží a způsob platby kupující určí při zadání objednávky.

6. Dodací podmínky - převzetí zboží od přepravce

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladu nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající odešle objednané zboží dle skladových zásob a po obdržení úhrady při platbě předem. V případě, že objednané zboží není skladem (nutná objednávka ze zeahraničí) nebo ho nebude možné odeslat oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Doručenou zásilku je kupující povinen v přítomnosti přepravce zkontrolovat, v příladě, že je zboží viditelně poškozeno, sepíše s přepravcem "Reklamační zápis - Zápis o škodě" s uvedením poškození - tento zápis je podmínkou možné reklamace. Pokud bude kupující reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebude taková reklamace přijata. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

7. Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

8. Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisu po dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Zaruka se nevztahuje na škody vzniklé špatným či nevhodným uskladněním - zejména vlivem nízké či vysoké teploty a nepřiměřené vlhkosti.  Prodávající se zavazuje vyměnit  kteroukoliv část prokazatelně vadné dodávky za bezvadné zboží neprodleně po obdržení reklamovaného zboží a uznání reklamace. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – fakturu, záruční list a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno a musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný - se stejnými vlastnostmi jako původní výrobek. V případě obou smluvních stran může být reklamované zboží zaměněno za jiné zboží ve stejné ceně. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

9. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od objednávky se řeší jednotlivě. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, popř. nedováží, nebo se výrazně změnila cena výrobku, nebo byly neúplně či chybně vyplněny iniciály kupujícího.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty - soukromé osoby, které nenakupují na IČO. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás (písemně nebo emailem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:- nesmí být použité- musí být nepoškozené- musí být zabaleno v originálním obalu - je-li to technicky možné- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)- s originálem dokladu o koupi.Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Od zaslané částky bude odečtena účtovaná položka za dopravu zboží ke kupujícímu.V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Česká pošta, PPL
Při nákupu nad Kč 3 000,- doprava zdarma.

 

Poskytujeme při objednávce zboží nad 3.000,- Kč.
Náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb.
Návrh rezervační smlouvy naleznete zde:
Košík je prázdný.

BimBo hračky s. r. o.
Studentská 1554/1
736 01 Havířov-Podlesí

tel. 596 492 128
email: objednavky@bimbohracky.cz

IČ: 03641911
DIČ: CZ03641911

 

zboží v e-shopu: 2667 e-shop systém banan.cz